ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับบัตรเข้าร่วมงาน Chang Music Connection Presents “ What The Fest! ” Music Festival เฟสอะร้ายยย โคดวัยรุ่น! จากกิจกรรม WHAT THE ZEED ศิลปินอะร้ายยยซี้ดที่สุด
4 มิถุนายน 2561
  share  

รายชื่อผู้ที่ได้รับบัตรเข้าร่วมงาน Chang Music Connection Presents “ What The Fest! ” Music Festival เฟสอะร้ายยย โคดวัยรุ่น! ทั้งหมด จำนวน 14 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง ดังนี้

 1. นางสาว สุขัญสินี  ประยูร
 2. นางสาว ประภัสสร ทิพย์เวียง
 3. นางสาว วิภารัตน์ ปานศรีทอง 
 4. นางสาว กชกร นพกาศ
 5. นางสาว ธมลวรรณ วงค์นาค
 6. นางสาว กุลยา หอมเสมอ
 7. นางสาว นิชาภา สิริโรจน์มณีกุล
 8. นางสาว ศิรประภา มงคลช่วง
 9. นางสาว เพชรรัตน์ ไชยทองดี
 10. นางสาว สิรภัสสร การุณรัตนกุล
 11. นางสาว พิกุล  ขจร  
 12. นางสาว นิด  ใจขำ
 13. นางสาว ภาณุมาศ กาญจนกิจสกุล 
 14. นางสาว วลัยพร บุตรดี 

 

ผู้ที่ได้รับบัตรเข้าร่วมงานทั้ง 14 ท่าน ต้องมารับรางวัลด้วยตนเองที่บูธกิจกรรมของ เอไอเอส วัน-ทู-คอล! ซี้ดซิม บริเวณหน้างาน Chang Music Connection Presents “ What The Fest! ” Music Festival เฟสอะร้ายยย โคดวัยรุ่น! ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 1, 2, 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน  ตั้งแต่เวลา 10.00-10.45 เท่านั้น (SHOW เริ่มเวลา 11.15 น.) เพื่อนำไปแลกสายรัดข้อมือเข้างาน 3 จุด ดังนี้

1. ลานทางเดินบันได หน้า Siam Paragon ชั้น M เปิดเวลา 9:00-12:00 น.
2. หน้ากรุงศรี IMAX ชั้น 5  เปิดเวลา 10:00-20:00 น.
3. หน้า Royal Paragon Hall ชั้น 5 เปิดเวลา 10:00-20:00 น.

โดยแสดงบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้ระบุไว้ หากผู้ได้รับคัดเลือกไม่มารับของรางวัลตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป